Podstawowe dokumenty prawa międzynarodowego


   

„ZJEDNOCZENIE DLA POKOJU" (UNITING FOR PEACE)

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 377 (V), 3 listopada 1950 r.Zgromadzenie Ogólne [...]

1. Postanawia, że we wszystkich wypadkach, które zdają się stanowić zagrożenie pokoju, złamanie pokoju lub akt agresji, a Rada Bezpieczeństwa z powodu braku jednomyślności stałych członków przestaje ponosić odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Zgromadzenie Ogólne powinno zająć się sprawą niezwłocznie, celem skierowania odpowiednich zaleceń do swych członków odnośnie środków zbiorowych, wliczając w to, w przypadku złamania pokoju lub aktu agresji, użycie sił zbrojnych, jeżeli będzie to niezbędne do utrzymania lub przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W razie gdyby Zgromadzenie nie odbywało wtedy sesji, zbierze się ono na nadzwyczajną sesję specjalną w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądania jej zwołania. Taka nadzwyczajna sesja specjalna powinna być zwołana na żądanie Rady Bezpieczeństwa, uchwalone głosami którychkolwiek siedmiu jej członków albo większością członków Narodów Zjednoczonych.
2. Przyjmuje w tym celu zmiany do swego regulaminu wewnętrznego, zamieszczone w aneksie do niniejszej rezolucji [...].

[Opuszczono punkty dotyczące: B — utworzenia Komisji Obserwacji Pokoju.. C — utrzymywania w pogotowiu sił zbrojnych dla celów ONZ, D — utworzenia Komitetu Środków Zbiorowych, E — apelu do członków o przestrzeganie praw człowieka i swobód. Opuszczono także część B, dotyczącą zalecenia do Rady Bezpieczeństwa podjęcia akcji przewidzianych przez Kartę, C — zalecenia do stałych członków Rady Bezpieczeństwa, aby spotykali się celem dyskutowania problemów mogących stanowić zagrożenie pokoju.]


Tekst: K.Kocot, K.Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław 1978

   Strona przyjazna naturze, wykonana bez użycia zanieczyszczających środowisko edytorów html-owych