Podstawowe dokumenty prawa międzynarodowego


   

DEKLARACJA W SPRAWIE PRZYZNANIA NIEPODLEGŁOŚCI
KRAJOM I NARODOM KOLONIALNYM


Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 1514 (XV), 14 grudnia 1960r.Zgromadzenie Ogólne,

zważywszy, że narody całego świata proklamowały w Karcie Narodów Zjednoczonych stanowczą wolę ponownego potwierdzenia swej wiary w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość jednostki, w równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz w równość praw narodów wielkich i małych, a także w postęp społeczny i polepszenie bytu w warunkach większej wolności,

świadome konieczności stworzenia warunków umożliwiających stabilizację i dobrobyt oraz pokojowe i przyjazne stosunki, oparte na poszanowaniu zasad równości wszystkich narodów i ich prawa do samostanowienia, a także powszechne szanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych swobód wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, język i wyznanie,

uznając, że wszystkie zależne narody gorąco pragną wolności i że ich własna postawa decyduje o osiągnięciu przez nie niepodległości, świadome, że zaostrzenie się konfliktów wynikających z odmowy przyznania tym narodom wolności lub tworzenia przeszkód na drodze do jej uzyskania stanowi poważne zagrożenie pokoju na całym świecie,

biorąc pod uwagę ważną rolę organizacji Narodów Zjednoczonych w popieraniu ruchu niepodległościowego na terytoriach powierniczych i niesamodzielnych,

uznając, że narody całego świata gorąco pragną położenia kresu kolonializmowi we wszystkich jego przejawach,

przeświadczone, że dalsze istnienie kolonializmu hamuje rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej, stanowi przeszkodę na drodze do rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego ludów zależnych i jest sprzeczne z ideałami pokoju powszechnego, które przyświecają Organizacji Narodów Zjednoczonych,

potwierdzając, że narody, dążąc do własnych celów, mogą swobodnie dysponować swymi bogactwami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej opartej na zasadzie wzajemnych korzyści i prawa międzynarodowego,

wierząc, że ruch narodowowyzwoleńczy jest niezwyciężony, nieodwracalny oraz że w celu uniknięcia poważnych kryzysów należy położyć kres kolonializmowi i wszelkim związanym z nim formom segregacji i dyskryminacji,

witając z zadowoleniem uzyskanie w ciągu ostatnich lat wolności i niepodległości przez wielką liczbę terytoriów zależnych i uznając potężne, coraz silniejsze tendencje do uzyskania wolności przez ludność tych terytoriów, które jeszcze nie uzyskały niepodległości,

przeświadczone, że wszystkie narody' mają niepozbywalne prawo do całkowitej wolności, do wykonywania swych suwerennych praw oraz do integralności swego narodowego terytorium —

uroczyście proklamuje konieczność szybkiego i bezwarunkowego położenia kresu kolonializmowi we wszystkich jego formach i przejawach, i w związku z tym oświadcza, ze:

1. Uciskanie narodów przez obce państwa, ich panowanie i wyzysk stanowią zaprzeczenie podstawowych praw człowieka, są niezgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych i stanowią przeszkodę na drodze do zapewnienia pokoju i współpracy na całym świecie.

2. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia; na mocy tego prawa określają według własnej woli swój status polityczny i swobodnie rozwijają swe życie gospodarcze, społeczne i kulturalne.

3. Niedostateczne przygotowanie polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne nie powinno w żadnym wypadku stanowić pretekstu do zwlekania z przyznaniem niepodległości.

4. Należy wstrzymać wszelkie akcje zbrojne czy też kroki represyjne wymierzone przeciwko narodom zależnym, by umożliwić im realizowanie prawa do całkowitej niepodległości w warunkach pokoju i wolności; należy respektować integralność ich terytorium narodowego.

5. Na terytoriach powierniczych i niesamodzielnych oraz na wszelkich innych, terytoriach, które nie uzyskały jeszcze niepodległości, należy niezwłocznie poczynić kroki, mające na celu przekazanie narodom i ludom terytoriów wszystkich uprawnień bez żadnych warunków lub zastrzeżeń,, zgodnie z ich swobodnie wyrażoną wolą i życzeniem, bez względu na rasę, wyznanie lub kolor skóry, by dać im możność korzystania z całkowitej niepodległości i wolności.

6. Wszelka próba częściowego lub całkowitego naruszenia jedności narodowej i integralności terytorialnej jakiegokolwiek kraju jest niezgodna z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych.

7. Wszystkie państwa powinny ściśle przestrzegać litery i ducha postanowień Karty Narodów Zjednoczonych, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz niniejszej Deklaracji, i opierać się na zasadach równości, nieingerencji w wewnętrzne sprawy jakiegokolwiek państwa, a także poszanowania suwerennych praw wszystkich narodów i ich integralności terytorialnej.

   Strona przyjazna naturze, wykonana bez użycia zanieczyszczających środowisko edytorów html-owych